www.bip.gov.pl  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza

0 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dla projektu Programu Rozwoju pn.: "Strategia Rozwoju Gminy Tomaszów Mazowiecki"
 Rafał Darczyński      05.05.2015

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o opracowaniu projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko oraz o możliwości składania uwag i wniosków znak: RI.6220.1.2015
 Rafał Darczyński      05.05.2015

Obwieszczenie Wojta Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 19.05.2015 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 4327E, 4328E, 4329E wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego, planowanego do realizacji na działkach położonych w gminie Tomaszów Mazowiecki oraz w gminie Miasto Tomaszów Mazowiecki - znak: RI.6220.4.3.2015
 Rafał Darczyński      20.05.2015

Ogłoszenie Wojta Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym
 Rafał Darczyński      13.05.2015

Obwieszczenie Komisji Okręgowej Nr 145 w Gminie Tomaszów Mazowiecki z dnia 11 maja 2015 rok
 Rafał Darczyński      12.05.2015

INFORMACJA - Chemiczne zabiegi ratownicze w drzewostanach Lasów Państwowych ze względu na zagrażającą trwałości lasu obecność chrabąszcza majowego i chrabąszcza kasztanowca na terenach wchodzących w skład Nadleśnictwa Smardzewice.
 Rafał Darczyński      08.05.2015

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego informuje, że 31 maja 2015 r. od godz. 8.00 do 18.00 odbędą się wybory członków do Rad Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego
 Rafał Darczyński      07.05.2015

Zarządzenie Nr 30/2015 Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 4 maja 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi
 Rafał Darczyński      05.05.2015

Informacja o możliwości dofinansowania z programu Prosument
 Rafał Darczyński      08.01.2015

Zarządzenie Nr 115/2014 Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie utworzenia punktu zbierania odpadów komunalnych oraz ustalenia regulaminu funkcjonowania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Gminy Tomaszów Mazowiecki (PSZOK)
 Rafał Darczyński      19.12.2014

Informacja w sprawie wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny
 Rafał Darczyński      20.06.2014

KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI dotyczący zgłoszenia zbiorników bezodpływowych nieczystości płynnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków do ewidencji gminnej
 Rafał Darczyński      10.12.2013

Przewodniczaca Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek tygodnia w godzinach od 15.00 do 16.00
 Rafał Darczyński      22.07.2010

Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki (w tym również protokóły) udostępnia się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy, na stanowisku ds. obsługi rady, pokój nr 6a, we wtorki w godzinach od 8.00- 12.00
 Rafał Darczyński      21.04.2010

Studium uwarunkowań i kierunków zagospdarowania przestrzennego gminy Tomaszów Mazowiecki
 Rafał Darczyński      31.03.2010

» ARCHIWUM «


Serdecznie Witamy

na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Tomaszów Mazowiecki. Zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U.07.10.68) w ramach naszego serwisu znajdziecie Państwo m.in. informacje dotyczące statutu, organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach, organach i osobach sprawujących w nich funkcje, majątku, a także funkcjonowania, trybie działania, zakresie i sposobach przyjmowania i załatwiania spraw oraz o prowadzonych rejestrach i ewidencjach.
  
 

Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki

Franciszek Szmigiel
 

i

Zespół Redakcyjny Biuletynu 

 Serwis informacyjny Gminy Tomaszów Mazowiecki

www.gminatomaszowmaz.pl

Drukuj 
Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 773-22-82-071
tel. 044 724 55 73
044 724 64 09
044 724 67 55
fax. 044 723 50 33
sekretariat@gmina.tomaszow.pl