Elektroniczna Skrzynka Podawcza

0 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 6/2018 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zakres tematyczny operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, realizowany przez: Budowę lub przebudowę infrastruktury turystycznej
 Rafał Darczyński      20.11.2018

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/2018/G Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach projektu grantowego dla poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Zakres tematyczny projektu grantowego: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, realizowany przez: Budowę lub przebudowę obiektów kulturalnych w Krzętowie,Kruszynie, Smardzewicach, Pratkowicach, Karczowie
 Rafał Darczyński      20.11.2018

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 5/2018/G Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach projektu grantowego dla poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Zakres tematyczny projektu grantowego: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, realizowany przez: Budowę lub przebudowę miejsc rekreacji i wypoczynku
 Rafał Darczyński      20.11.2018

Pństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim zawiadamiają o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę sieci elektroenergetycznej 15kV na terenie znajdującym się w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią - dz. nr 562/8 w miejscowości Łazisko, gm. Tomaszów Mazowiecki - znak: WA.ZUZ.3.421.561.2018.AD
 Rafał Darczyński      19.11.2018

Gminny Zakład Komunalny w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4 informuje odbiorców wody w miejscowości Cekanów, iz w dniu 22.11.2018 r. od godziny 8:00 do 11:00 może wystąpić przerwa w dostawie wody z powodu wymiany wodomierza głównego na ujęciu Cekanów - znak: GZK.7021.EU.67.2018
 Rafał Darczyński      16.11.2018

Gminny Zakład Komunalny w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4 informuje odbiorców wody w miejscowościach Łazisko, Łagiewniki, iz w dniu 21.11.2018 r. od godziny 8:00 do 11:00 może wystąpić przerwa w dostawie wody z powodu wymiany wodomierzy na ujęciu Łazisko - znak: GZK.7021.EU.66.2018
 Rafał Darczyński      16.11.2018

Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie sieci SN i nN polegającej na budowie linii kablowej średniego napięcia, wymianie słupa SN na nowy, budowie słupowej stacji transformatorowej 15/04 kv, budowie linii kablowej nN oraz dwóch złączy kablowo-pomiarowych na działkach o numerach ewidencyjnych: 83/1, 98/1, 98/2, 98/3, 98/4, 98/5, 103/1 - obręb 7 - Karolinów, gmina Tomaszów Mazowiecki - znak: RG.6733.26.2018
 Rafał Darczyński      14.11.2018

Obwieszczenie - Zawiadomienie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego na działkach o numerach ewidencyjnych: 109/8, 110 - obręb 1 - Cekanów, gmina Tomaszów Mazowiecki - znak: RG.6733.20.2018
 Rafał Darczyński      14.11.2018

Obwieszczenie - Zawiadomienie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej na działkach o numerach ewidencyjnych: 176, 182 - obręb 8 - Kolonia Zawada-Dąbrowa, gmina Tomaszów Mazowiecki - znak: RG.6733.19.2018
 Rafał Darczyński      14.11.2018

Informacja Nadleśnictwa Smardzewice o polowaniu zbiorowym
 Rafał Darczyński      13.11.2018

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
 Rafał Darczyński      09.11.2018

Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 21 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Tomaszowie Mazowieckim w wyborach do Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 Rafał Darczyński      23.08.2018

STREFY UŻYTKOWANIA TURYSTYCZNEGO ZBIORNIKA SULEJOWSKIEGO
 Rafał Darczyński      10.07.2018

Infomacja w sprawie wysokości cen i stawek opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków
 Rafał Darczyński      27.06.2018

Decyzja zatwierdzająca taryfę dotyczącą zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki
 Rafał Darczyński      26.06.2018

Informacja dla mieszkańców Kolonia Zawada ul. Osiedlowa, Kasztanowa, Jadwigów (posesje od numeru 1 do 18) dotycząca kanalizacji sanitarnej
 Rafał Darczyński      11.05.2018

Informacja Inspekcji weterynaryjnej dotycząca badania padłych zwierząt w wyniku wypadku w kierunku wścieklizny
 Rafał Darczyński      11.05.2018

INFORMACJA DOTYCZĄCA GAZYFIKACJI CZĘŚCI WSI SMARDZEWICE
 Rafał Darczyński      23.02.2018

DOTACJE DLA OSÓB FIZYCZNYCH Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI
 Rafał Darczyński      20.02.2018

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW I ULOTKA DOTYCZĄCA SEGREGOWANIA 2018 ROK
 Rafał Darczyński      18.12.2017

Informacja w sprawie wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny
 Rafał Darczyński      20.06.2014

Przewodniczaca Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek tygodnia w godzinach od 15.00 do 16.00
 Rafał Darczyński      22.07.2010

Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki (w tym również protokóły) udostępnia się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy, na stanowisku ds. obsługi rady, pokój nr 308, we wtorki w godzinach od 8.00- 12.00
 Rafał Darczyński      21.04.2010

» ARCHIWUM «


Serdecznie Witamy

na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Tomaszów Mazowiecki. Zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U.07.10.68) w ramach naszego serwisu znajdziecie Państwo m.in. informacje dotyczące statutu, organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach, organach i osobach sprawujących w nich funkcje, majątku, a także funkcjonowania, trybie działania, zakresie i sposobach przyjmowania i załatwiania spraw oraz o prowadzonych rejestrach i ewidencjach.
  
 

Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki

Franciszek Szmigiel
 

i

Zespół Redakcyjny Biuletynu 

 Serwis informacyjny Gminy Tomaszów Mazowiecki

 

www.gminatomaszowmaz.pl

 

Drukuj 
Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 773-22-82-071
tel. 44 724 55 73
44 724 64 09
44 724 67 55
44 725 25 79
fax. 44 723 50 33
sekretariat@gmina.tomaszow.pl