Elektroniczna Skrzynka Podawcza

0 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0
PROTOKÓŁ z przeprowadzenia w dniu 14 grudnia 2017 r. dyskusji publicznej nad rozwiazaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno - wschodniej części wsi Łazisko - gmina Tomaszów Mazowiecki
 Rafał Darczyński      15.12.2017

Zawiadomienie - Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa o przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: Budowie dwóch kurników wraz z infrastrukturą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania na działce o nr ewid. 558 - obręb Twarda, gmina Tomaszów Mazowiecki - znak: RI.6220.17.2016
 Rafał Darczyński      13.12.2017

Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej NN na terenie działek o nr ewid.: 72/1, 75/1, 72/5, 72/6, 72/7 - obręb 16 - Tresta, gmina Tomaszów Mazowiecki - znak: RG.6733.24.2017
 Rafał Darczyński      13.12.2017

Gminny Zakład Komunalny w Tomaszowie Mazowieckim informuje odbiorców wody w miejscowości Cekanów, że w dniu 14.12.2017 r. od godziny 6.30 może wystąpić pięciogodzinna przerwa w dostawie wody z powodu prac związanych z wymianą pompy głębinowej na Hydroforni Cekanów.
 Rafał Darczyński      12.12.2017

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na działce o numerze ewidencyjnym: 795/23 - obręb 20 - Zaborów, Gmina Tomaszów Mazowiecki
 Rafał Darczyński      11.12.2017

Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego dz. nr ewid.: 410, 411, 407, 363/4, 160/3, 163/3, 179/6, 179/7, 181/7, 181/8 obręb 16  Tresta, gmina Tomaszów Mazowiecki
 Krzysztof Szczepański      08.12.2017

Informacja - Wybory uzupełniające ławników
 Rafał Darczyński      05.12.2017

Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno  wschodniej części wsi Łazisko  gmina Tomaszów Mazowiecki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 Krzysztof Szczepański      30.11.2017

Informacja dla posiadaczy zwierząt o obowiązku składania spisów zwierząt!!!
 Rafał Darczyński      03.11.2017

PROTOKÓŁ z przeprowadzenia w dniu 12 października 2017 r. dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 Rafał Darczyński      17.10.2017

Jak zgłosić wycinkę drzewa w przypadku właściciela, który planuje wycinkę na cele niezwiązane i związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - nowe obowiązki od 17.06.2017 roku
 Rafał Darczyński      13.06.2017

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tomaszowie Mazowieckim dotycząca wysoce zjadliwej grypy ptaków
 Rafał Darczyński      19.04.2017

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW III - XII 2017 ROK
 Rafał Darczyński      22.02.2017

Gminny Zakład Komunalny w Tomaszowie Mazowieckim ogłasza taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
 Rafał Darczyński      02.12.2016

Państwowy Monitoring Środowiska
 Rafał Darczyński      22.09.2016

Informacja w sprawie wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny
 Rafał Darczyński      20.06.2014

Przewodniczaca Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek tygodnia w godzinach od 15.00 do 16.00
 Rafał Darczyński      22.07.2010

Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki (w tym również protokóły) udostępnia się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy, na stanowisku ds. obsługi rady, pokój nr 308, we wtorki w godzinach od 8.00- 12.00
 Rafał Darczyński      21.04.2010

» ARCHIWUM «


Serdecznie Witamy

na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Tomaszów Mazowiecki. Zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U.07.10.68) w ramach naszego serwisu znajdziecie Państwo m.in. informacje dotyczące statutu, organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach, organach i osobach sprawujących w nich funkcje, majątku, a także funkcjonowania, trybie działania, zakresie i sposobach przyjmowania i załatwiania spraw oraz o prowadzonych rejestrach i ewidencjach.
  
 

Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki

Franciszek Szmigiel
 

i

Zespół Redakcyjny Biuletynu 

 Serwis informacyjny Gminy Tomaszów Mazowiecki

www.gminatomaszowmaz.pl

Drukuj 
Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 773-22-82-071
tel. 44 724 55 73
44 724 64 09
44 724 67 55
44 725 25 79
fax. 44 723 50 33
sekretariat@gmina.tomaszow.pl