Czwartek, 17 kwiecień 2014 r., imieniny Roberta i Patrycego www.bip.gov.pl  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza

0 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki
 Dodano 09.04.2014

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, WOOŚ.4210.13.2013.BM.21, o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwizęcia polegającego na budowie odcinków kanalizacji sanitarnej o łaczenj długości ok. 4 km na działkach położonych w obrębie 18 - Wąwał oraz na terenie zamkniętym PKP.
 Dodano 07.04.2014

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego z dnia 28.03.2014 r. w sprawie przeprowadzenia ponownej procedury oceny odziaływania na środowisko przedsięwzięć polegajacych na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami oraz przyłączami energetycznymi pompowni ścieków i odtworzeniem nawierzchni drogowej, w pasie drogi wojewódzkiej nr 713 w miejscowości Komorów, Zaborów I i Zaborów II, gm. Tomaszów Mazowiecki
 Dodano 03.04.2014

KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI dotyczący zgłoszenia zbiorników bezodpływowych nieczystości płynnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków do ewidencji gminnej
 Dodano 10.12.2013

ZAWIADOMIENIE O OBOWIĄZKU PRZYŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI DO KANALIZACJI SANITARNEJ
 Dodano 14.10.2013

Przewodniczaca Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek tygodnia w godzinach od 15.00 do 16.00
 Dodano 22.07.2010

Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki (w tym również protokóły) udostępnia się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy, na stanowisku ds. obsługi rady, pokój nr 6a, we wtorki w godzinach od 8.00- 12.00
 Dodano 21.04.2010

Studium uwarunkowań i kierunków zagospdarowania przestrzennego gminy Tomaszów Mazowiecki
 Dodano 31.03.2010


Serdecznie Witamy

na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Tomaszów Mazowiecki. Zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U.07.10.68) w ramach naszego serwisu znajdziecie Państwo m.in. informacje dotyczące statutu, organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach, organach i osobach sprawujących w nich funkcje, majątku, a także funkcjonowania, trybie działania, zakresie i sposobach przyjmowania i załatwiania spraw oraz o prowadzonych rejestrach i ewidencjach.
  
 

Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki

Franciszek Szmigiel
 

i

Zespół Redakcyjny Biuletynu 

 Serwis informacyjny Gminy Tomaszów Mazowiecki

www.gminatomaszowmaz.pl

Drukuj 
Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 773-22-82-071
tel. 044 724 55 73
044 724 64 09
044 724 67 55
fax. 044 723 50 33
sekretariat@gmina.tomaszow.pl