www.bip.gov.pl  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza

0 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0
Obwieszczenie WÓjta Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 23.04.2015 r. o zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych, planowanego do realizacji na działkach położonych w obrębach geodezyjnych 11 - Łazisko i 9 Komorów w gminie Tomaszów Mazowiecki oraz w obrębie 10 w gmnie Miasto Tomaszów Mazowiecki - znak: RI.6220.6.os.1.2014
 Rafał Darczyński      24.04.2015

Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 23.04.2015 r. o zebraniu pełnego materiału dowodowego dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych planowanego do realizacji na działkach położonych w obrębach geodezyjnych 11 - Łazisko i 9 - Komorów w gminie Tomaszów Mazowiecki oraz w obrębie 10 w gmnie Miasto Tomaszów Mazowiecki - znak: RI.6220.6.zd.2014
 Rafał Darczyński      24.04.2015

Zawiadomienie o VIII Sesji Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
 Rafał Darczyński      22.04.2015

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi o uzgodnieniu realizacji i warunków dla przedsięwzięcia pn.: uzborjenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Łazisko k/Tomaszowa Maz., obejmujące budowę drogi dojazdowej oraz infrastrukturę techniczna, na działkach w obrębach geodezyjnych 11 - Łazisko i 9 - Komorów w gminie Tomaszów Maz. oraz w obrębie 10 w gmnie Miasto Tomaszów Maz. - znak: WOOŚ-I.4242.83.2015.EG.3
 Rafał Darczyński      21.04.2015

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi- zawiadamia się, że wydanie orzeczenia kończącego postępowanie w przedmiocie uzgodnienia dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dróg - ul Kolejowej o dł. ok. 903 m i ul. Lipowej o dł. ok. 360 m nastąpi nie później niż do dnia 8 maja 2015 r. - znak: WOOS-I.4210.14.2014.EG.16
 Rafał Darczyński      21.04.2015

Obwieszczenie Starosty Powiatu Tomaszowskiego o wydaniu na wniosek Zakładu Gospodarki Wodno  Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz. Sp. z o.o. decyzji Nr 166/2015 znak: WAB.6740.783.2014 o pozwoleniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno tłocznej w ulicach: Łąkowej, Ogrodowej, Stoczek, Źródlanej, Wodnej, Ostrowskiego, Osiedle Przystopniowe, Zacisze, Południowej, Zagajnikowej, Kwiatowej, Brzozowej, Wrzosowej, Klonowej, Wspólnej.
 Rafał Darczyński      09.04.2015

Informacja o możliwości dofinansowania z programu Prosument
 Rafał Darczyński      08.01.2015

Zarządzenie Nr 115/2014 Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie utworzenia punktu zbierania odpadów komunalnych oraz ustalenia regulaminu funkcjonowania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Gminy Tomaszów Mazowiecki (PSZOK)
 Rafał Darczyński      19.12.2014

Informacja w sprawie wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny
 Rafał Darczyński      20.06.2014

KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI dotyczący zgłoszenia zbiorników bezodpływowych nieczystości płynnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków do ewidencji gminnej
 Rafał Darczyński      10.12.2013

Przewodniczaca Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek tygodnia w godzinach od 15.00 do 16.00
 Rafał Darczyński      22.07.2010

Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki (w tym również protokóły) udostępnia się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy, na stanowisku ds. obsługi rady, pokój nr 6a, we wtorki w godzinach od 8.00- 12.00
 Rafał Darczyński      21.04.2010

Studium uwarunkowań i kierunków zagospdarowania przestrzennego gminy Tomaszów Mazowiecki
 Rafał Darczyński      31.03.2010

» ARCHIWUM «


Serdecznie Witamy

na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Tomaszów Mazowiecki. Zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U.07.10.68) w ramach naszego serwisu znajdziecie Państwo m.in. informacje dotyczące statutu, organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach, organach i osobach sprawujących w nich funkcje, majątku, a także funkcjonowania, trybie działania, zakresie i sposobach przyjmowania i załatwiania spraw oraz o prowadzonych rejestrach i ewidencjach.
  
 

Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki

Franciszek Szmigiel
 

i

Zespół Redakcyjny Biuletynu 

 Serwis informacyjny Gminy Tomaszów Mazowiecki

www.gminatomaszowmaz.pl

Drukuj 
Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 773-22-82-071
tel. 044 724 55 73
044 724 64 09
044 724 67 55
fax. 044 723 50 33
sekretariat@gmina.tomaszow.pl