www.bip.gov.pl  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza

0 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki - znak: RI.6845.3.2015
 Rafał Darczyński      04.03.2015

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki - znak: RI.6845.2.2015
 Rafał Darczyński      04.03.2015

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 24 lutego2015 r. w związku z postępowaniem dotyczącym budowy drogi - ul. Kolejowej o dł. ok. 903 m i ul. Lipowej o dł. ok. 360 m, planowanej do realizacji na działkach o numerach ewid.: 97 obręb 18 - Wąwał i 1487 obręb 13 Smardzewice, gm. Tomaszów Mazowiecki - znak: WOOŚ-I.4210.14.2014.EG.13
 Rafał Darczyński      04.03.2015

Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 19.02.2015 - zawiadamia się, że w proawdzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 116441E w miejscowości Kwiatkówka, ul. Górna, w gminie Tomaszów Mazowiecki zostało wydane postanowienie znak: RI.6220.P.2014 z dnia 2 lutego 2015 r., o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, tym samym został zebrany pełny materiał dowodowy - znak: RI.6220.10.4.2014
 Rafał Darczyński      20.02.2015

Informacja o zamiarze realizacji programu priorytetowego pn. "Wykonanie podłaczeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacji"
 Krzysztof Szczepański      05.02.2015

Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o przystąpieniu do opracowania Projektu "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Tomaszów Mazowiecki na lata 2014 - 2032 (aktualizacja)"
 Rafał Darczyński      05.02.2015

Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o przystąpieniu do opracowania Projektu "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Tomaszów Mazowiecki na lata 2015 - 2018 z perspektywą do roku 2022" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 Rafał Darczyński      27.01.2015

Terminarz pobytów projektanta kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wiaderno, Swolszewice Małe, Tresta, Twarda
 Rafał Darczyński      16.01.2015

Informacja o możliwości dofinansowania z programu Prosument
 Rafał Darczyński      08.01.2015

Zarządzenie Nr 115/2014 Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie utworzenia punktu zbierania odpadów komunalnych oraz ustalenia regulaminu funkcjonowania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Gminy Tomaszów Mazowiecki (PSZOK)
 Rafał Darczyński      19.12.2014

Komunikat Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 28 października 2014 roku dotyczący odbioru odpadów komunalnych na 2015 rok
 Rafał Darczyński      28.10.2014

Informacja w sprawie wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny
 Rafał Darczyński      20.06.2014

KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI dotyczący zgłoszenia zbiorników bezodpływowych nieczystości płynnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków do ewidencji gminnej
 Rafał Darczyński      10.12.2013

Przewodniczaca Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek tygodnia w godzinach od 15.00 do 16.00
 Rafał Darczyński      22.07.2010

Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki (w tym również protokóły) udostępnia się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy, na stanowisku ds. obsługi rady, pokój nr 6a, we wtorki w godzinach od 8.00- 12.00
 Rafał Darczyński      21.04.2010

Studium uwarunkowań i kierunków zagospdarowania przestrzennego gminy Tomaszów Mazowiecki
 Rafał Darczyński      31.03.2010

» ARCHIWUM «


Serdecznie Witamy

na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Tomaszów Mazowiecki. Zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U.07.10.68) w ramach naszego serwisu znajdziecie Państwo m.in. informacje dotyczące statutu, organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach, organach i osobach sprawujących w nich funkcje, majątku, a także funkcjonowania, trybie działania, zakresie i sposobach przyjmowania i załatwiania spraw oraz o prowadzonych rejestrach i ewidencjach.
  
 

Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki

Franciszek Szmigiel
 

i

Zespół Redakcyjny Biuletynu 

 Serwis informacyjny Gminy Tomaszów Mazowiecki

www.gminatomaszowmaz.pl

Drukuj 
Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 773-22-82-071
tel. 044 724 55 73
044 724 64 09
044 724 67 55
fax. 044 723 50 33
sekretariat@gmina.tomaszow.pl