Elektroniczna Skrzynka Podawcza

0 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0
Gminny Zakład Komunalny w Tomaszowie Mazowieckim ogłasza taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
 Rafał Darczyński      02.12.2016

Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: zmianie sposobu organizacji prowadzonej hodowli drobiu, tj. rozbudowie funkcjonującej fermy drobiu w kurniku nr 1 o dodatkowe 2 kurniki, planowanego do realizacji na działkach o nr ewid. 578/1, 578/2, 579/5, 581 w obrębie 6  Jadwigów, gm. Tomaszów Maz.
 Rafał Darczyński      30.11.2016

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dotyczące przedsięwzięcia pn. "Gazyfikacja części Gminy Ujazd obejmującego budowę sieci gazowej średniego ciśnienia na trasie Cekanów - Skrzynki - Niewiadów"
 Rafał Darczyński      28.11.2016

Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w obrębie geodezyjnym Sługocice, we wsi Sługocice, gmina Tomaszów Mazowiecki
 Rafał Darczyński      17.11.2016

Ogłoszenie Wojewody Łódzkiego o zamiarze ustalenia odszkodowania za nieruchomości przeznaczone na pasy dróg publicznych
 Rafał Darczyński      15.11.2016

Państwowy Monitoring Środowiska
 Rafał Darczyński      22.09.2016

Gminny Zakład Komunalny w Tomaszowie Mazowieckim ogłasza taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki w okresie od dnia 1 czerwca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. zatwierdzone uchwałą Nr XXV/137/16 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
 Rafał Darczyński      11.05.2016

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW II - XII 2016 ROK
 Rafał Darczyński      22.03.2016

Zarządzenie Nr 115/2015 Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 14 grudnia 2014 r. w sprawie utworzenia punktu zbierania odpadów komunalnych oraz ustalenia regulaminu funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Tomaszów Mazowiecki (PSZOK)
 Rafał Darczyński      17.12.2015

Informacja w sprawie wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny
 Rafał Darczyński      20.06.2014

Przewodniczaca Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek tygodnia w godzinach od 15.00 do 16.00
 Rafał Darczyński      22.07.2010

Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki (w tym również protokóły) udostępnia się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy, na stanowisku ds. obsługi rady, pokój nr 6a, we wtorki w godzinach od 8.00- 12.00
 Rafał Darczyński      21.04.2010

Studium uwarunkowań i kierunków zagospdarowania przestrzennego gminy Tomaszów Mazowiecki
 Rafał Darczyński      31.03.2010

» ARCHIWUM «


Serdecznie Witamy

na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Tomaszów Mazowiecki. Zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U.07.10.68) w ramach naszego serwisu znajdziecie Państwo m.in. informacje dotyczące statutu, organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach, organach i osobach sprawujących w nich funkcje, majątku, a także funkcjonowania, trybie działania, zakresie i sposobach przyjmowania i załatwiania spraw oraz o prowadzonych rejestrach i ewidencjach.
  
 

Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki

Franciszek Szmigiel
 

i

Zespół Redakcyjny Biuletynu 

 Serwis informacyjny Gminy Tomaszów Mazowiecki

www.gminatomaszowmaz.pl

Drukuj 
Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 773-22-82-071
tel. 044 724 55 73
044 724 64 09
044 724 67 55
fax. 044 723 50 33
sekretariat@gmina.tomaszow.pl