www.bip.gov.pl  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza

0 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0
Obwieszczenie Starosty Powiatu Tomaszowiskiego o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu dla ZGW-K w Tomaszowie Maz. Sp. z o.o. pozwolenia na budowę zamierzenia budowlanego pn. "Budowa przewodu tłocznego kanalizacji sanitarnej od tłoczni ścieków PDZ1 do studni rozprężnej objętej wcześniejszą decyzją o pozwoleniu na budowę /znak WAB.6740.685.2013, nr decyzji 136/2014 wydanej w dniu 2.03.2014/ - TRANZYT, oraz budynku tłoczni ścieków PDZ1 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zjazdu indywidualnego z drogi gminnej, awaryjnego retencyjnego zbiornika na ścieki
 Rafał Darczyński      03.09.2015

Obwieszczenie Starosty Powiatu Tomaszowiskiego o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: rozbudowę drogi minnej - ulicy Wesołej w Smardzewicach, gmina Tomaszów Mazowiecki wraz z odwodnieniem i rozwiązaniem kolizji na działkach o numerach ewid.:395,372,394,1085,365 w obrębie ewidencyjnym Smardzewice
 Rafał Darczyński      03.09.2015

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki
 Rafał Darczyński      02.09.2015

Obwieszczenie Starosty Powiatu Tomaszowskiego o wszczeciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w ramach zamierzenia budowlanego pod nazwą: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Łazisko k./Tomaszowa Mazowieckiego, obejmujące budowę drogi dojazdowej oraz infrastrukturę techniczną w gminie Tomaszów Mazowiecki na działkach: obręb Łazisko, obręb Komorów
 Rafał Darczyński      01.09.2015

Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 27.08.2015 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: RI.6220.6.d.2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ciśnieniowej, planowanego do realizacji w obrębie 9 - Komorów oraz w obrębie 20 - Zaborów w gmnie Tomaszów Mazowiecki - znak: RI.6220.6.d.2015
 Rafał Darczyński      01.09.2015

Zaproszenie na spotkanie informacyjno - warsztatowe, które odbedzie sie w OSP w Smardzewicach w dniu 16.09.2015 r. o godz. 16.00 dot. budowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju oraz możliwości uzyskania wsparcia finansowego z PROW 2014 - 2020
 Rafał Darczyński      01.09.2015

INFORMACJA - Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki informuje rolników o możliwości zgłaszania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych w wyniku suszy w 2015 roku
 Rafał Darczyński      28.08.2015

Informacja o możliwości dofinansowania z programu Prosument
 Rafał Darczyński      08.01.2015

Zarządzenie Nr 115/2014 Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie utworzenia punktu zbierania odpadów komunalnych oraz ustalenia regulaminu funkcjonowania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Gminy Tomaszów Mazowiecki (PSZOK)
 Rafał Darczyński      19.12.2014

Informacja w sprawie wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny
 Rafał Darczyński      20.06.2014

KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI dotyczący zgłoszenia zbiorników bezodpływowych nieczystości płynnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków do ewidencji gminnej
 Rafał Darczyński      10.12.2013

Przewodniczaca Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek tygodnia w godzinach od 15.00 do 16.00
 Rafał Darczyński      22.07.2010

Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki (w tym również protokóły) udostępnia się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy, na stanowisku ds. obsługi rady, pokój nr 6a, we wtorki w godzinach od 8.00- 12.00
 Rafał Darczyński      21.04.2010

Studium uwarunkowań i kierunków zagospdarowania przestrzennego gminy Tomaszów Mazowiecki
 Rafał Darczyński      31.03.2010

» ARCHIWUM «


Serdecznie Witamy

na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Tomaszów Mazowiecki. Zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U.07.10.68) w ramach naszego serwisu znajdziecie Państwo m.in. informacje dotyczące statutu, organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach, organach i osobach sprawujących w nich funkcje, majątku, a także funkcjonowania, trybie działania, zakresie i sposobach przyjmowania i załatwiania spraw oraz o prowadzonych rejestrach i ewidencjach.
  
 

Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki

Franciszek Szmigiel
 

i

Zespół Redakcyjny Biuletynu 

 Serwis informacyjny Gminy Tomaszów Mazowiecki

www.gminatomaszowmaz.pl

Drukuj 
Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 773-22-82-071
tel. 044 724 55 73
044 724 64 09
044 724 67 55
fax. 044 723 50 33
sekretariat@gmina.tomaszow.pl