www.bip.gov.pl  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza

0 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Komunikat Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 28 października 2014 roku
 Rafał Darczyński      28.10.2014

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 21 października 2014 r. zawiadamia się że wszczęto postępowanie zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie dróg: ul. Kolejowej o dł. ok. 900 m i ul. Lipowej o dł. ok. 349 m, planowanej do realizacji na działkach o numerach ewid.: 97 obręb 18 - Wąwał i 1487 obręb 13 Samrdzewice, gm. Tomaszów Mazowiecki - znak: WOOŚ-I.4210.14.2014.EG.4
 Rafał Darczyński      28.10.2014

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 17 października 2014 r. - zawiadamia się, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi przy piśmie z dnia 17 października 2014 r. znak: WOOŚ-I.4210.28.2014.KA.7 wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Mazowieckim o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Gazyfikacja części Gminy Ujazd obejmującego budowę sieci gazowej średniego ciśnienia na trasie Cekanów - Skrzynki - Niewiadów - znak: WOOŚ-I.4210.28.2014.KA.8
 Rafał Darczyński      22.10.2014

Informacja w sprawie wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny
 Rafał Darczyński      20.06.2014

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o sporządzeniu projektu harmonogramu i programu prac związanych z przygotowaniem planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym środkowej wisły
 Rafał Darczyński      20.06.2014

KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI dotyczący zgłoszenia zbiorników bezodpływowych nieczystości płynnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków do ewidencji gminnej
 Rafał Darczyński      10.12.2013

Przewodniczaca Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek tygodnia w godzinach od 15.00 do 16.00
 Rafał Darczyński      22.07.2010

Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki (w tym również protokóły) udostępnia się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy, na stanowisku ds. obsługi rady, pokój nr 6a, we wtorki w godzinach od 8.00- 12.00
 Rafał Darczyński      21.04.2010

Studium uwarunkowań i kierunków zagospdarowania przestrzennego gminy Tomaszów Mazowiecki
 Rafał Darczyński      31.03.2010

» ARCHIWUM «


Serdecznie Witamy

na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Tomaszów Mazowiecki. Zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U.07.10.68) w ramach naszego serwisu znajdziecie Państwo m.in. informacje dotyczące statutu, organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach, organach i osobach sprawujących w nich funkcje, majątku, a także funkcjonowania, trybie działania, zakresie i sposobach przyjmowania i załatwiania spraw oraz o prowadzonych rejestrach i ewidencjach.
  
 

Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki

Franciszek Szmigiel
 

i

Zespół Redakcyjny Biuletynu 

 Serwis informacyjny Gminy Tomaszów Mazowiecki

www.gminatomaszowmaz.pl

Drukuj 
Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 773-22-82-071
tel. 044 724 55 73
044 724 64 09
044 724 67 55
fax. 044 723 50 33
sekretariat@gmina.tomaszow.pl