www.bip.gov.pl  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza

0 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki informuje, że w dniu 2 stycznia 2015 r. Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki będzie nieczynny.
 Rafał Darczyński      19.12.2014

Zarządzenie Nr 115/2014 Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie utworzenia punktu zbierania odpadów komunalnych oraz ustalenia regulaminu funkcjonowania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Gminy Tomaszów Mazowiecki (PSZOK)
 Rafał Darczyński      19.12.2014

Obwieszczenie - zawiadomienie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 18.12.2014 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 116441E w miejscowości Kwiatkówka, ul. Górna, w gminie Tomaszów Mazowiecki - znak: RI.6220.10.1.2014
 Rafał Darczyński      19.12.2014

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej podziemnej 15,) kV, linii kablowej podziemnej 0,4 kV, stacji transformatorowej kontenerowej 15,0/0,4 kV, przebudowie istniejącej linii napowietrznej 15,0 kV na kablową podziemną (znak sprawy: BAM.6733.35.2014.KB)
 Rafał Darczyński      19.12.2014

Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o wydaniu postanowienia znak: RI.6220.9.2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. o sprostowaniu omyłki w decyzji Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki znak: RI.7624-24/d/09 z dnia 15 marca 2012 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW wraz z elementami towarzyszącymi (linia kablowa SN 15 kV, kable sterowania i telekomunikacyjne, niezbędne urządzenia elektroenergetyczne, stacja pomiarowa, droga wewnętrzna oraz plac manewrowy), zlokalizowanego na działkach o nr ewid. gruntów 336 (posadowienie turbiny), 333, 334, 335, 337 (oddziaływanie rotora) oraz 242 (zjazd z drogi), obręb 11- Łazisko, gm. Tomaszów Mazowiecki.
 Rafał Darczyński      19.12.2014

Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postepowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych, planowanego do realizacji na działkach położonych w obrębach geodezyjnych 11 - Lazisko - 9 - Komorów w gminie Tomaszów Mazowiecki - udział społeczeństwa - znak: RI.6220.6.oos.2014
 Rafał Darczyński      17.12.2014

Obwieszczenie Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postepowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych, planowanego do realizacji na działkach położonych w obrębach geodezyjnych 11 - Lazisko - 9 - Komorów w gminie Tomaszów Mazowiecki - strony postępowania - znak: RI.6220.6.oos.2014.st
 Rafał Darczyński      17.12.2014

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska WOOŚ-I.4210.28.2014.KA.14 z dnia 8 grudnia 2014 r. zawiadamiające o wpłynięciu zażalenia na postanowienie RDOŚ w Łodzi z dnia 17.11.2014 r., znak: WOOŚ-I.4210.28.2014.KA.10 oraz o przekazaniu zażalenia do Generalnego Dyrektoria Ochrony Środowiska - znak: WOOŚ-I.4210.28.2014.KA.14
 Rafał Darczyński      12.12.2014

Komunikat Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 28 października 2014 roku dotyczący odbioru odpadów komunalnych na 2015 rok
 Rafał Darczyński      28.10.2014

Informacja w sprawie wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny
 Rafał Darczyński      20.06.2014

KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI dotyczący zgłoszenia zbiorników bezodpływowych nieczystości płynnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków do ewidencji gminnej
 Rafał Darczyński      10.12.2013

Przewodniczaca Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek tygodnia w godzinach od 15.00 do 16.00
 Rafał Darczyński      22.07.2010

Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki (w tym również protokóły) udostępnia się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy, na stanowisku ds. obsługi rady, pokój nr 6a, we wtorki w godzinach od 8.00- 12.00
 Rafał Darczyński      21.04.2010

Studium uwarunkowań i kierunków zagospdarowania przestrzennego gminy Tomaszów Mazowiecki
 Rafał Darczyński      31.03.2010

» ARCHIWUM «


Serdecznie Witamy

na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Tomaszów Mazowiecki. Zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U.07.10.68) w ramach naszego serwisu znajdziecie Państwo m.in. informacje dotyczące statutu, organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach, organach i osobach sprawujących w nich funkcje, majątku, a także funkcjonowania, trybie działania, zakresie i sposobach przyjmowania i załatwiania spraw oraz o prowadzonych rejestrach i ewidencjach.
  
 

Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki

Franciszek Szmigiel
 

i

Zespół Redakcyjny Biuletynu 

 Serwis informacyjny Gminy Tomaszów Mazowiecki

www.gminatomaszowmaz.pl

Drukuj 
Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 773-22-82-071
tel. 044 724 55 73
044 724 64 09
044 724 67 55
fax. 044 723 50 33
sekretariat@gmina.tomaszow.pl