Elektroniczna Skrzynka Podawcza

0 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0ROZSTRZYGNIĘCIA PRZETARGÓW  » 2010 ROK i wcześniej » Ogłoszenie o wyniku przetargu


 
  Bieżąca konserwacja nawierzchni dróg asfaltowych gminy Tomaszów Maz.
  Budowa awaryjnego otworu studziennego w Wąwale, zgodnie z projektem prac geologicznych.
  Budowa boiska sportowego - wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkół w Komorowie ul. Tomaszowska 1, gm. Tomaszów Maz.
  Budowa boiska szkolnego - wielofunkcyjnego (do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki) o pow. 1360,48 m2, bieżni o pow. 920,20 m2 i skoczni w dal o pow. 24 m2 przy Zespole Szkół w Zawadzie, Zawada 249/255, Tomaszów Maz., gm. Tomaszów Maz.
  Budowa chodnika dł. 400 mb w ciągu drogi gminnej ul. Borki w miejscowości Swolszewice Małe, gm. Tomaszów Maz.
  Budowa chodnika dł. 455 mb w ciągu drogi gminnej ul. Główna w miejscowości Twarda, gm. Tomaszów Maz.
  Budowa drogi dł. 400 m II-etap w pasie ul. Bibliotecznej w miejscowości Komorów, gm. Tomaszów Maz.
  Budowa drogi dł. 400 mb oraz małego mostu o dł. 11,2 m w pasie ul. Bibliotecznej w miejscowości Komorów, gm. Tomaszów Maz.
  Budowa drogi dł. 73,18 m i szer. jezdni 5,0 m w miejscowości Sługocice.
  Budowa drogi gminnej dł. 628,5 mb Osiedle Dąbrowa (w tym ul. Osiedlowa 488,5 mb i ul. Spaerowa dł. 140 mb) gm. Tomaszów Maz.
  Budowa drogi gminnej Nr 116424E - ul. Główna w miejscowości Karolinów gm. Tomaszów Maz. dł. 289,95 mb i szer jezdni 4,5 m.
  Budowa drogi gminnej ul. Osiedlowej i drogi wewnętrznej w miejscowości Dąbrowa gm. Tomaszów Maz. dł. 410 mb i szer. 5,2
  Budowa drogi gminnej w miejscowości Zawada - Łagiewniki gm. Tomaszów Maz. dł. 1826 mb i szer jezdni 5,0 (II etap - nawierzchnia asfaltowa)
  Budowa drogi gminnej w Smardzewicach ul. Zacisze
  Budowa instalacji C.O. oraz kotłowni w budynku Świetlicy Wiejskiej i Bibliotece w miejscowosci Wiadreno, gm.Tomaszów Mazowiecki.
  Budowa instalacji c.o. oraz kotłowni zasilanej ze zbiornika przydomowego na gaz płynny (propan) w Świetlicy Wiejskiej w Cekanowie, gm. Tomaszów Maz.
  Budowa instalacji centralnego ogrzewania oraz kotłowni węglowej w budynku OSP w miejscowości Chorzęcin, gm. Tomaszów Maz.
  Budowa kotłowni i instalacji C.O. wraz z termomodernizacją budynku Domu Ludowego w Kwiatkówce
  Budowa małego mostu o dł. 11,2 m na rzece Piasecznicy oraz drogi dł. 243,2 m (na odcinku 0+133_376,2 km I - etap) w pasie ul. Bibliotecznej w miejscowości Komorów, gm. Tomaszów Maz.
  Budowa pompowni wraz z elemetami towarzyszącymi na bazie istniejącej studni głębinowej nr S2 w Łazisku.
  Budowa pompowni wraz z elemetami towarzyszącymi na bazie istniejącej studni głębinowej nr S2 w Wąwale.
  Budowa publicznego ośrodka zdrowia o kubaturze 2548,97 m3 wraz z instalacjami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Smardzewice ul. Głowna, gm. Tomaszów Maz.
  Budowa sieci elektroenergetycznej w miejscowości Dąbrowa
  Budowa sieci elektroenergetycznej w miejscowości Sługocice
  Budowa sieci elektroenergetycznej w miejscowości Tresta
  Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Twarda ul. Szkolna gm. Tomaszów Maz. długości 783,5 m.
  Budowa sieci wodociągowej w Twardej ul. Tomanka
  Budowa wodociągu w Smardzewicach ul. Główna
  Budowa wodociągu w Smardzewicach, teren planu miejscowego
  Budowy dróg oraz chodnika w miejscowościach: Smardzewice, Wąwał, Kolonia Zawada, Karolinów, Swolszewice Borki.
  Dostawa i montaż okien PCV szt. 12 o pow. 18,0 m2 w budynku Biblioteki Komorów
  Dostawa i montaż okien PCV szt. 25 o pow. 55,44 m2 w budynku OSP Smardzewice.
  Dostawa materiałów betonowych do wykonania: 1. Budowy chodnika dł. 460 mb w miejscowości Swolszewice Małe ul. Borki, 2. Remontu chodnika dł. 550 mb w miejscowości Wiaderno
  Dostawa materiałów niezbędnych do wykonania: 1. remontu chodnika dł. 330 mb w miejscowości Godaszewice , 2. remontu chodnika dł. 500 mb w miejscowości Wiaderno, 3. utwardzenia placu o pow. 360 m2 przed budynkiem Domu Ludowego w Wąwale...
  Dostawa oleju opałowego do Gimnazjum Komorów, Gimnazjum Smardzewice, Gimnazjum Zawada, Szkoła Podstawowa Twarda, Przedszkole Wąwał i Biblioteka Smardzewice
  Dostawa sprzętu sportowego do wyposażenia sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Wiadernie, gm. Tomaszów Maz.
  Informacja o wyniku przetargu na roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu posadzek w budynku Szkoły Podstawowej w Smardzewicach.
  Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego (1196 lamp) na terenie Gminy Tomaszów Maz. w latach 2009 - 2010.
  Konserwacja oraz obsługa sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie gminy Tomaszów Maz.
  Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową boisk sporotwych i terenów rekreacyjnych we wsi Łazisko, gm. Tomaszów Maz.
  Modernizacja kotłowni i instalacji c.o. wraz z dociepleniem dachu budynku Zespołu Szkół w Wiadernie
  Monitoring wizyjny w 3 Zespołach Szkół
  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej i oświetlenia ulicznego ul. Podleśnej w miejscowości Tresta
  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Aglomeracji Zawada wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie wsi Zawada gm. Tomaszów Mazowiecki.
  Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej rozbudowy budynku Zespoły Szkolno-Przedszkolnego w Smardzewicach w oparciu o posiadaną koncepcję
  Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Ośrodka Zdrowia w Smardzewicach, gm. Tomaszów Maz.
  Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji i rozbudowy stacji wodociągowej w Wiadernie
  Remont budynku i otoczenia biblioteki w Wiadernie
  Remont chodnika dł. 810 mb w ciągu drogi powiatowej nr 4326E w miejscowości Wiaderno gm. Tomaszów Maz.
  Remont lewego skrzydła Szkoły Podstawowej w Smardzewicach, gm. Tomaszów Maz.
  Remont nawierzchni bitumicznych polegający na wykonaniu nakładek asfaltowych gr. 4 cm i łącznej pow. 12.815 m2 na odcinkach dróg gminnych gm. Tomaszów Maz.
  Remont nawierzchni bitumicznych polegający na wykonaniu nakładek asfaltowych gr. 4 cm o łącznej pow. 5850 m2 na odcinkach dróg gminnych gm. Tomaszów Maz. + roboty towarzyszące
  Remont nawierzchni bitumicznych polegający na wykonaniu nakładek asfaltowych gr. 4 cm o łącznej pow. 6.793,50 m2 na odcinkach dróg gminnych gm. Tomaszów Maz. + roboty towarzyszące ujęte w przedmiarze robót
  Remont nawierzchni dróg na terenie gminy Tomaszów Maz.
  Remont Patcherem gminnych dróg asfaltowych na terenie gm. Tomaszów Maz. w ilości ok. 1100 m2
  Remont pomieszczeń na potrzeby kultury w budynku OSP Godaszewice.
  Rozbudowa wraz z nadbudową Domu Ludowego o kubaturze 1364,17 m3 w miejscowości Ciebłowice Duże, gm. Tomaszów Maz.
  Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego o kubaturze 3453,21 m3 wraz z instalacjami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Smardzewice, gm. Tomaszów Maz.
  Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze o powierzchni ok. 150 ha części wsi Smardzewice
  Sukcesywna dostawa oleju opałowego typ lekki ok. 110.300 litrów (wartość opałowa nie mniejsza niż 42,6 MJ/kg) dla jednostek organizacyjnych Gminy Tomaszów Maz.
  Sukcesywna dostawa oleju opałowego typ lekki ok. 124.300 litrów (wartość opałowa nie mniejsza niż 42.6 MJ/kg) dla jednostek tj: Zespół Szkół w Komorowie, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Smardzewicach,
  Sukcesywna dostawa oleju opałowego typ lekki ok. 80.800 litrów (wartość opałowa nie mniejsza niż 42.6 MJ/kg) dla jednostek organizacyjnych Gminy Tomaszów Maz. tj: Gimnazjum Komorów, Gimnazjum Smardzewice, Gimnazjum Zawada, Szkoła Podstawowa Twarda...
  Sukcesywna dostawa oleju opałowego typ lekki ok. 96.800 litrów (wartość opałowa nie mniejsza niż 42.6 MJ/kg) dla jednostek organizacyjnych Gminy Tomaszów Maz. tj: Gomnazjum Komorów, Gimnazjum Smardzewice, Gimnazjum Zawada, Szkoła Podstawowa Twarda, Przeds
  Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chorzęcinie wraz z wymianą c.o. i modernizacją kotłowni w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013
  Udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 1.000.000,00 PLN z przeznaczeniem na wydatki bieżące Gminy Tomaszów Mazowiecki.
  Udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 1.060.000,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji Gminy Tomaszów Mazowiecki.
  Udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 3.000.000,00 PLN z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego Gminy Tomaszów Maz.
  Udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 4.000.000,00 PLN z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego Gminy Tomaszów Mazowiecki
  Udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 790000,00 PLN z przenaczeniem na sfinansowanie inwestycji.
  Ułożenie kostki brukowej o pow. 731 m2 wraz z robotami towarzyszącymi przy budynku Domu Ludowego w Chorzęcinie, gm. Tomaszów Maz.
  Utwardzenie drogi płytami ażurowymi o dł. 0,315 km (pow.1260 m2) w miejscowości Karolinów ul. Letniskowa, obręb: Karolinów, działki nr ew. gr. 118/6,119/6 i 176
  Utwardzenie drogi płytami ażurowymi o dł. 0,59 km (pow. 2655 m2) w miejscowości Kol. Zawada, obręb: Kol. Zawada - Dąbrowa, działki nr 95/2, 281 i 282
  Utwardzenie drogi wew. płytami ażurowymi o dł. 375 mb i szer. 2,25 m (pow.844 m2) w miejscowości Wąwał ul. Krzywa, gm. Tomaszów Maz.
  Utwardzenie drogi wewnętrznej gruntowej stanowiącej przedłużenie ul. Głównej w miejscowości Karolinów destruktem asfaltowym
  Utwardzenie drogi wewnętrznej płytami ażurowymi o dł. 490 mb i szer. 4,0 m (pow. 1960 m2) w miejscowości Kolonia Zawada ul. Polna, gm. Tomaszów Maz.
  Utwardzenie drogi wewnętrznej płytami ażurowymi o pow. 3220 m2 i szer. 4,0 m w miejscowości Wąwał ul. Długa, gm. Tomaszów Maz.
  Utwardzenie drogi wewnętrznej ul. Krzywa (pow. 220 m2) i działki nr ew. gr. 405 stanowiącej dojazd (pow. 241,75 m2) płytami ażurowymi o szer. 2,75 m (suma pow. 461,75 m2) w miejscowości Wąwał, gm. Tomaszów Maz
  Utwardzenie dróg płytami ażurowymi w tym: - droga gmina ul. Wesoła o pow. 680 m2 - droga wewnętrzna ul. Stoczek o pow. 884 m2 w miejscowości Smardzewice, gm. Tomaszów Maz.
  Utwardzenie dróg płytami ażurowymi w tym: - droga wewnętrzna ul. Krótka o pow. 380 m2, - droga wewnętrzna ul. Nowa o pow. 560 m2 w miejscowości Wąwał, gm. Tomaszów Maz.
  Utwardzenie działek kostką betonową o pow. 993 m2 wzdłuż parku od ul. Głównej do przedszkola w miejscowości Wąwał, gm. Tomaszów Maz.
  Utwardzenie placu kostką o pow. 760 m2 przed budynkiem Domu Ludowego w miejscowości Twarda, gm. Tomaszów Maz. wraz z robotami towarzyszącymi.
  Utwardzenie placu o pow. 1280,75 m2 oraz budowa zbiornika na ścieki o poj. 10 m3 wraz z przy kanalikiem przy Zespole Szkół w Wiadernie, gm. Tomaszów Maz.
  Wykonanie dwóch przyłączy wodociągowych budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w miejscowości Dąbrowa ul. Południowa 45 i 47 oraz Kol. Zawada ul. Kasztanowa 10, gm. Tomaszów Maz.
  Wykonanie kompleksowej bankowej obsługi budźetu Gminy Tomaszów Maz. oraz jednostek organizacyjnych
  Wykonanie konserwacji rowów przydrożnych dł. 2240mb wraz z robotami towarzyszącymi.
  wykonanie odwiertu studni awaryjnej dla potrzeb wodociągu wiejskiego w miejscowości Łazisko, zgodnie z istniejącą dokumentacją techniczną.
  Wykonanie przebudowy ogrodzenia w Gimnazjum Smardzewice, gm. Tomaszów Mazowiecki.
  Wykonanie przebudowy ogrodzenia w Szkole Podstawowej w Chorzęcinie, gm. Tomaszów Mazowiecki.
  Wykonanie remontu pokrycia dachowego w miejscowości Dąbrowa.
  Wykonanie robót remontowo-budowlanych w Szkole Podstawowej Smardzewice, gm. Tomaszów Maz. - prawe skrzydło.
  Wykonanie studni głębinowej w Smardzewicach
  Wykonanie zmiany sposobu użytkowania poddasza w budynku OSP Smardzewice, gm. Tomaszów Mazowiecki
  Wymiana stropu drewnianego na żelbetowy (pow. 236,0 m2) wraz z instalacjami elektryczną i C.O. + roboty towarzyszące w Szkole Podstawowej Zawada gm. Tomaszów Maz.
  Zakup materiałów niezbędnych do budowy chodników: 1. Twarda ul. Główna, 2. Godaszewice, 3. Wiaderno, 4. Swolszewice Nałe ul. Borki, 5. Utwardzenie miejsc pod przystanki na terenie gm. Tomaszów Maz.
  Zimowe utrzymanie dróg gm. Tomaszów Maz. sezon 2009 - 2010 r. dł. ok. 150 km.
  Zimowe utrzymanie dróg gm. Tomaszów Maz. sezon 2010 - 2011 r. dł. ok. 150 km
  Zimowe utrzymanie dróg gm. Tomaszów Mazowiecki na sezon 2007-2008 roku.
 


Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  DARIUSZ KOCH [INFORMATYK] dnia 4 wrzesień 2007
Informacja opublikowana przez:
  Dariusz Koch dnia 12 lipiec 2007 godz. 15:17
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Dariusz Koch dnia 4 wrzesień 2007 godz. 15:26
Liczba odsłon:
  11641 od 12 lipiec 2007 godz. 15:17  (średnio 2.87 odsłon/dobę)

Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 773-22-82-071
tel. 44 724 55 73
44 724 64 09
44 724 67 55
44 725 25 79
fax. 44 723 50 33