Elektroniczna Skrzynka Podawcza

0 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0KOMÓRKI ORGANIZACYJNE URZĘDU GMINY » Referat Gospodarki Przestrzennej » Zadania Referatu


Referat Gospodarki Przestrzennej

Pracą referatu kieruje Kierownik.

W referacie realizowane są sprawy w zakresie:

1)    sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy,
2)    sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
3)    prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ,
4)    wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
5)    stwierdzanie w drodze decyzji wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy,
6)    przenoszenie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby,
7)    ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego,
8)    uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego zadań z zakresu dóbr kultury, ochrony zabytków, ochrony środowiska, pomników przyrody,
9)    prowadzenie procedury związanej z wyłączeniem gruntów rolnych i leśnych spod produkcji rolnej i leśnej, zgodnie z ustawą o ochronie gruntów,
10)    wykonywanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego gminy
oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
11)    prowadzenie i aktualizacja rejestrów wniosków i decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji celu publicznego,
12)    przygotowanie danych z ewidencji gruntów, map sytuacyjno-wysokościowych do użytku wewnętrznego Urzędu Gminy,
13)    wydawanie opinii urbanistycznych do notariusza, geodety lub innych władz (zaświadczenia o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego),
14)    przygotowywanie materiałów do dokumentów planistycznych Gminy,
15)    przygotowywanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia :
a) występowanie z wnioskiem o uzgodnienie zakresu raportu do Wojewody Łódzkiego bądź Starosty Tomaszowskiego oraz WIS, bądź PPIS,
b) uzgadnianie warunków z Wojewodą Łódzkim, bądź Starostą Tomaszowskim oraz WIS, bądź PPIS,
c) wydawanie decyzji,
d)  podawanie do publicznej wiadomości.
16)    przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na rzecz innej osoby,
17)    ustalanie opłat adiacenckich i renty planistycznej,
18)    realizowanie innych powierzonych zadań wynikających z przepisów szczególnych
w zakresie właściwości referatu, w tym składanie wniosków o realizację procedury zamówień publicznych i uczestniczenie w pracach komisji przetargowej.

 Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  RAFAŁ DARCZYŃSKI [INFORMATYK] dnia 10 maj 2017
Informacja opublikowana przez:
  Rafał Darczyński dnia 17 maj 2017 godz. 13:31
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Rafał Darczyński dnia 12 lipiec 2017 godz. 10:25
Liczba odsłon:
  5091 od 17 maj 2017 godz. 13:31  (średnio 2.97 odsłon/dobę)

Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 773-22-82-071
tel. 44 724 55 73
44 724 64 09
44 724 67 55
44 725 25 79
fax. 44 723 50 33