Elektroniczna Skrzynka Podawcza

0 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0KOMÓRKI ORGANIZACYJNE URZĘDU GMINY » Referat Finansowy » Zadania Referatu


Referat Finansowy

Pracą referatu kieruje kierownik. Funkcję tę pełni skarbnik gminy.

Referat realizuje zadania z zakresu:

1) opracowywanie projektów przepisów wydawanych przez Wójta, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: instrukcji obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zakładowego planu kont, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,
zasad prowadzenia gospodarki kasowej,
2) opracowanie projektu budżetu gminy,
3) opracowanie planu finansowego Urzędu,
4) planowanie środków budżetowych na finansowanie inwestycji powiązanych z budżetem,
5) przygotowanie propozycji zmian w trakcie realizacji budżetu,
6) nadzór nad gospodarką finansową jednostek powiązanych z budżetem,
7) opracowanie okresowych analiz oraz ocen realizacji budżetu w powiązaniu z zadaniami rzeczowymi,
8) prowadzenie księgowości mienia komunalnego oraz sporządzanie obowiązujących sprawozdań w tym zakresie,
9) prowadzenie rachunkowości budżetowej jednostki tj. Urzędu i organu – gminy
oraz sporządzanie obowiązujących sprawozdań Urzędu oraz zbiorczych z wykonania budżetu,
10) prowadzenie ewidencji księgowej dotyczącej zaangażowania wydatków budżetowych ujętych w planie finansowym danego roku budżetowego oraz wydatków budżetowych przyszłych lat,
11) sporządzanie list płac, obliczanie zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, obliczanie kwoty refundacji wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych,
12) zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników zatrudnionych
w ramach stosunku pracy oraz osób fizycznych, z którymi Urząd zawiera umowy
cywilno – prawne,
13) prowadzenie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i sporządzanie deklaracji rozliczeniowych oraz indywidualnych rozliczeń składek poszczególnych pracowników,
14) prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług,
15) prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników i wydawanie zaświadczeń o wysokości zarobków,
16) przygotowanie projektów uchwał w zakresie podatków i opłat lokalnych,
17) prowadzenie rachunkowości podatkowej zobowiązań pieniężnych z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i osób prawnych,
18) prowadzenie spraw w zakresie orzecznictwa w I instancji w przedmiocie wymiaru i poboru należności z tytułu zobowiązań pieniężnych rolników oraz podatków i opłat lokalnych,
19) prowadzenie całości spraw w zakresie stosowania umorzeń, odroczeń terminów płatności, rozłożenia należności na raty oraz innych ulg i zwolnień w należnościach podatkowych,
20) analizowanie realizacji wpływów zobowiązań pieniężnych rolników, podatków i opłat lokalnych od ludności i osób prawnych oraz opracowywanie i przedkładanie Wójtowi stosownych wniosków,
21) współpraca z urzędem skarbowym, sądem rejonowym w zakresie prowadzenia egzekucji
na należności i zobowiązania pieniężne oraz opłaty i podatki lokalne,
22) prowadzenie gospodarki kasowej Urzędu, GOPS-u oraz GZK,
23) prowadzenie rejestrów sprzedaży oraz ewidencjonowanie, rozliczanie i sporządzanie deklaracji podatkowych dla potrzeb podatku VAT,
24) prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego producentom rolnym,
25) prowadzenie ewidencji wydatków strukturalnych oraz sporządzanie sprawozdań z tych wydatków,
26)  współpraca z RIO w Łodzi, Urzędem Skarbowym w Tomaszowie Maz., ZUS i bankiem prowadzącym obsługę bankową,
27) prowadzenie rachunkowości budżetowej dla budżetu gminy i Urzędu, bieżąca kontrola równowagi budżetowej oraz informowanie Wójta o stanie środków,
28) wymiar podatków i opłat lokalnych,
29) prowadzenie urządzeń księgowości podatkowej dla podatków i opłat,
30) obsługa finansowa wydatków osobowych,
31) zapewnienie terminowej realizacji podatków i opłat,
32) egzekucja zaległości podatkowych,
33) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zachowania,
34) udzielania KRUS-owi informacji niezbędnych do ustalenia okoliczności mających,  znaczenie w sprawach z zakresu ubezpieczenia,
35) realizacja zadań zleconych przez  administrację rządową w zakresie statystyki publicznej,
36) wydawanie zaświadczeń:
a) o wielkości dochodów z gospodarstwa rolnego,
b) o nieruchomości,
c) o nie zaleganiu w opłacaniu podatków,
d) o nie figurowaniu w rejestrach wymiarowych.
37)  pozyskiwanie środków finansowych z funduszy pomocowych,
38)  zapewnienie prawidłowych warunków pracy bhp,
39)  przeprowadzanie kontroli wykonania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników i budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, od ognia i innych zdarzeń losowych,
40)  wykonywanie zadań wynikających z trybu składania zgłoszeń identyfikacyjnych
oraz aktualizacyjnych przez podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości,
41)  prowadzenie rejestru umów, z których wynika zobowiązanie,
42)  sprawy socjalno – bytowe pracowników, fundusz socjalny, preliminarz wydatków Gminy,
43) realizowanie innych powierzonych zadań wynikających z przepisów szczególnych
w zakresie właściwości Referatu.

 Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Franciszek Szmigiel [Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki] dnia 11 luty 2011
Informacja opublikowana przez:
  Dariusz Koch dnia 25 styczeń 2007 godz. 13:13
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Rafał Darczyński dnia 12 lipiec 2017 godz. 10:27
Liczba odsłon:
  12781 od 25 styczeń 2007 godz. 13:13  (średnio 3.01 odsłon/dobę)

Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 773-22-82-071
tel. 44 724 55 73
44 724 64 09
44 724 67 55
44 725 25 79
fax. 44 723 50 33