Elektroniczna Skrzynka Podawcza

0 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0BEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE » Dla żołnierzy


Uznanie żołnierza w czynnej służbie wojskowej albo osoby, której doręczono kartę powołania do tej służby, za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny


Przesłanki warunkujące uznanie żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej:

1.Żołnierzom zasadniczej służby wojskowej posiadającym na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny w czasie odbywania służby przysługuje, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, zasiłek w kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego, ustalanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
2. Członkami rodziny żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową, pozostającymi na jego wyłącznym utrzymaniu, są jego żona, dzieci, rodzice oraz osoby, względem których żołnierza obciąża obowiązek alimentacyjny, o ile, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, nie uzyskują oni dochodu lub uzyskiwany przez nich dochód z jakiegokolwiek tytułu jest niższy od minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego, ustalanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do osób wymienionych w tym przepisie, jeśli utraciły prawo do zasiłku dla bezrobotnych z powodu upływu okresu jego pobierania, z wyjątkiem żony żołnierza.
4. Jeżeli łączny miesięczny dochód uzyskiwany przez osoby, o których mowa w ust. 2, jest niższy od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, zasiłek, o którym mowa w ust. 1, przysługuje w wysokości stanowiącej różnicę między kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę a wysokością tego dochodu. Za dochód nie uważa się zasiłku rodzinnego.
5. Zasiłek nie przysługuje, jeżeli osoby, o których mowa w ust. 2, uzyskują łącznie dochód równy kwocie minimalnego wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1, lub wyższy od niej.

Wymagane dokumenty:

Uznanie osoby której doręczono kartę powołania oraz  żołnierza odbywającego tą służbę za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.

Wnioskodawca (żołnierz lub uprawniony członek rodziny) winien złożyć:

- wniosek o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny wraz z uzasadnieniem oraz załączyć:

- kartę powołania

- zaświadczenie z jednostki wojskowej o skierowaniu do obycia służby wojskowej i okresu trwania służby;

- odpis skrócony aktu małżeństwa i /lub

- odpis skrócony aktu urodzenia dziecka

- zaświadczenie o zatrudnieniu i uzyskiwanych  dochodach członków rodziny

- oświadczenie członka rodziny o braku dochodów,  a w przypadku bezrobotnych:  

- zaświadczenie  z Powiatowego Urzędu Pracy o fakcie pozostawania osobą bezrobotną i wysokości pobieranego przez członków rodziny zasiłku, lub zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej

DRUKI DO POBRANIA:

Wniosek o uznanie żołnierza za osobę posiadającą na wyłącznym utrzymaniu członka rodzinyInformacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  RAFAŁ DARCZYŃSKI [INFORMATYK] dnia 2 styczeń 2018
Informacja opublikowana przez:
  Rafał Darczyński dnia 3 grudzień 2018 godz. 08:35
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Rafał Darczyński dnia 3 grudzień 2018 godz. 12:18
Liczba odsłon:
  3026 od 3 grudzień 2018 godz. 08:35  (średnio 2.5 odsłon/dobę)

Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 773-22-82-071
tel. 44 724 55 73
44 724 64 09
44 724 67 55
44 725 25 79
fax. 44 723 50 33