Elektroniczna Skrzynka Podawcza

0 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0ROZSTRZYGNIĘCIA PRZETARGÓW  » 2010 ROK i wcześniej » Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


 
  Dostawa i montaż okien PCV szt. 12 o pow. 18,0 m2 w budynku Biblioteki Komorów
  Dostawa sprzętu sportowego do wyposażenia sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Wiadernie, gm. Tomaszów Maz.
  Bankowa obsługa budżetu Gminy Tomaszów Maz. oraz jednostek organizacyjnych
  Bieżąca konserwacja nawierzchni dróg asfaltowych gminy Tomaszów Maz.
  Budowa awaryjnego otworu studziennego w Wąwale, zgodnie z projektem prac geologicznych.
  Budowa boiska sportowego - wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkół w Komorowie ul. Tomaszowska 1, gm. Tomaszów Maz.
  Budowa boiska szkolnego - wielofunkcyjnego (do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki) o pow. 1360,48 m2, bieżni o pow. 920,20 m2 i skoczni w dal o pow. 24 m2 przy Zespole Szkół w Zawadzie, Zawada 249/255, Tomaszów Maz., gm. Tomaszów Maz.
  Budowa chodnika dł. 400 mb w ciągu drogi gminnej ul. Borki w miejscowości Swolszewice Małe, gm. Tomaszów Maz.
  Budowa chodnika dł. 455 mb w ciągu drogi gminnej ul. Główna w miejscowości Twarda, gm. Tomaszów Maz.
  Budowa drogi dł. 400 m II-etap w pasie ul. Bibliotecznej w miejscowości Komorów, gm. Tomaszów Maz.
  Budowa drogi dł. 73,18 m i szer. jezdni 5,0 m w miejscowości Sługocice, gm. Tomaszów Maz.
  Budowa drogi gminnej dł. 628,5 mb Osiedle Dąbrowa (w tym ul. Osiedlowa 488,5 mb i ul. Spaerowa dł. 140 mb) gm. Tomaszów Maz.
  Budowa drogi gminnej Nr 116424E - ul. Główna w miejscowości Karolinów gm. Tomaszów Maz. dł. 289,95 mb i szer jezdni 4,5 m.
  Budowa drogi gminnej ul. Osiedlowej i drogi wewnętrznej w miejscowości Dąbrowa gm. Tomaszów Maz. dł. 410 mb i szer. 5,2
  Budowa drogi gminnej w miejscowości Zawada - Łagiewniki gm. Tomaszów Maz. dł. 1826 i szer. jezdni 5,0 (II-etap nawierzchnia asfaltowa).
  Budowa drogi gminnej w Smardzewicach ul. Zacisze
  Budowa drogi gminnej Zawada - Łagiewniki
  Budowa instalacji c.o. oraz kotłowni zasilanej ze zbiornika przydomowego na gaz płynny w Świetlicy Wiejskiej w Cekanowie, gm. Tomaszów Mazowiecki.
  Budowa instalacji centralnego ogrzewania oraz kotłowni węglowej w budynku OSP w miejscowości Chorzęcin, gm. Tomaszów Mazowiecki.
  Budowa instalacji CO oraz kotłowni węglowej w budynku Świetlicy Wiejskiej i Biblioteki w Wiadernie gm. Tomaszów Mazowiecki.
  Budowa kotłowni i instalacji C.O. wraz z termomodernizacją budynku Domu Ludowego w Kwiatkówce
  Budowa małego mostu o dł. 11,2 m na rzece Piasecznicy oraz drogi dł. 243,2 m (na odcinku 0+133_376,2 km I - etap) w pasie ul. Bibliotecznej w miejscowości Komorów, gm. Tomaszów Maz.
  Budowa sieci wodociągowej w Twardej ul. Tomanka
  Budowa sieci wodociągowej w Wąwale, ul. Długa
  Budowa wodociągu w Smardzewicach ul. Główna
  Budowa wodociągu w Smardzewicach, teren planu miejscowego
  Budowy dróg oraz chodnika w miejscowościach: Smardzewice, Wąwał, Kolonia Zawada, Karolinów, Swolszewice Borki.
  Dostawa i montaż okien PCV szt. 25 o pow. 55,44 m2 w budynku OSP Smardzewice.
  Dostawa materiałów betonowych do wykonania: 1. Budowy chodnika dł. 460 mb w miejscowości Swolszewice Małe ul. Borki, 2. Remontu chodnika dł. 550 mb w miejscowości Wiaderno
  Dostawa materiałów niezbędnych do wykonania: 1. remontu chodnika dł. 330 mb w miejscowości Godaszewice , 2. remontu chodnika dł. 500 mb w miejscowości Wiaderno, 3. utwardzenia placu o pow. 360 m2 przed budynkiem Domu Ludowego w Wąwale, 4. utwardzenia...
  Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego (1196 lamp) na terenie Gminy Tomaszów Maz. w latach 2009 - 2010.
  Konserwacja oraz obsługa sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie gminy Tomaszów Maz.
  Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową boisk sportowych i terenów rekreacyjnych we wsi Łazisko, gm. Tomaszów Maz.
  Modernizacja kotłowni i instalacji c.o. wraz z dociepleniem dachu budynku Zespołu Szkół w Wiadernie
  Monitoring wizyjny w 3 Zespołach Szkół
  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej i oświetlenia ulicznego ul. Podleśnej w miejscowości Tresta
  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Aglomeracji Zawada wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie wsi Zawada gm. Tomaszów Mazowiecki.
  Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej rozbudowy budynku Zespoły Szkolno-Przedszkolnego w Smardzewicach w oparciu o posiadaną koncepcję
  Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Ośrodka Zdrowia w Smardzewicach, gm. Tomaszów Maz.
  Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji i rozbudowy stacji wodociągowej w Wiadernie.
  Przebudowa nawierzchni dziedzińca Szkoły Podstawowej w Zawadzie
  Remont budynku i otoczenia biblioteki w Wiadernie
  Remont chodnika dł. 810 mb w ciągu drogi powiatowej nr 4326E w miejscowości Wiaderno gm. Tomaszów Maz.
  Remont lewego skrzydła Szkoły Podstawowej w Smardzewicach, gm. Tomaszów Maz.
  Remont nawierzchni bitumicznych polegający na wykonaniu nakładek asfaltowych gr. 4 cm i łącznej pow. 12.815 m2 na odcinkach dróg gminnych gm. Tomaszów Maz.
  Remont nawierzchni bitumicznych polegający na wykonaniu nakładek asfaltowych gr. 4 cm o łącznej pow. 5850 m2 na odcinkach dróg gminnych gm. Tomaszów Maz. + roboty towarzyszące.
  Remont nawierzchni bitumicznych polegający na wykonaniu nakładek asfaltowych gr. 4 cm o łącznej pow. 6.793,50 m2 na odcinkach dróg gminnych gm. Tomaszów Maz.
  Remont nawierzchni dróg na terenie gminy Tomaszów Maz.
  Remont Patcherem gminnych dróg asfaltowych na terenie gm. Tomaszów Maz. w ilości ok. 1100 m2
  Remont pomieszczeń na potrzeby kultury w budynku OSP Godaszewice.
  Rozbudowa wraz z nadbudową Domu Ludowego o kubaturze 1364,17 m3 w miejscowości Ciebłowice Duże, gm. Tomaszów Maz.
  Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego o kubaturze 3453,21 m3 wraz z instalacjami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Smardzewice, gm. Tomaszów Maz.
  Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze o powierzchni ok. 150 ha części wsi Smardzewice
  Sukcesywna dostawa oleju opałowego typ lekki ok. 110.300 litrów (wartość opałowa nie mniejsza niż 42,6 MJ/kg) dla jednostek organizacyjnych Gminy Tomaszów Maz.
  Sukcesywna dostawa oleju opałowego typ lekki ok. 124.300 litrów (wartośc opałowa nie mniejsza niż 42.6 MJ/kg) dla jednostek tj: Zespół Szkół w Komorowie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smardzewicach, Zespół Szkół w Zawadzie, Zespół Szkół ...
  Sukcesywna dostawa oleju opałowego typ lekki ok. 80.800 litrów (wartość opałowa nie mniejsza niż 42.6 MJ/kg) dla jednostek organizacyjnych Gminy Tomaszów Maz. tj: Gimnazjum Komorów, Gimnazjum Smardzewice, Gimnazjum Zawada, Szkoła Podstawowa Twarda
  Sukcesywna dostawa oleju opałowego typ lekki ok. 83.400 litrów (wartość opałowa nie mniejsza niż 42 6 MJ/kg) dla jednostek organizacyjnych Gminy Tomaszów Maz.
  Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chorzęcinie wraz z wymianą c.o. i modernizacją kotłowni w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013
  Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Tomaszów Mazowiecki
  Udzielenie i obsluga kredytu w wysokości 1.060.000,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji Gminy Tomaszów Mazowiecki.
  Udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 1.000.000,00 PLN z przeznaczeniem na wydatki bieżące Gminy Tomaszów Mazowiecki.
  Udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 3.000.000,00 PLN z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego Gminy Tomaszów Maz.
  Udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 4.000.000,00 PLN z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego
  Udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 790000,00 PLN z przenaczeniem na sfinansowanie inwestycji.
  Ułożenie kostki brukowej o pow. 731 m2 wraz z robotami towarzyszącymi przy budynku Domu Ludowego w Chorzęcinie, gm. Tomaszów Maz.
  Utrzymanie istniejącego i uzupełnienie brakującego oznakowania na drogach gminnych
  Utwardzenie drogi płytami ażurowymi o dł. 0,315 km (pow.1260 m2) w miejscowości Karolinów ul. Letniskowa, obręb: Karolinów, działki nr ew. gr. 118/6,119/6 i 176
  Utwardzenie drogi płytami ażurowymi o dł. 0,59 km (pow. 2655 m2) w miejscowości Kol. Zawada, obręb: Kol. Zawada - Dąbrowa, działki nr 95/2, 281 i 282
  Utwardzenie drogi wewnętrznej płytami ażurowymi o dł. 375 mb i szer. 2,25 m (pow. 844 m2) w miejscowości Wąwał ul. Krzywa, gm. Tomaszów Maz.
  Utwardzenie drogi wewnętrznej płytami ażurowymi o dł. 490 mb i szer. 4,0 m (pow. 1960 m2) w miejscowości Kolonia Zawada ul. Polna, gm. Tomaszów Maz.
  Utwardzenie drogi wewnętrznej płytami ażurowymi o pow. 3220 m2 i szer. 4,0 m w miejscowości Wąwał ul. Długa, gm. Tomaszów Maz.
  Utwardzenie drogi wewnętrznej ul. Krzywa (pow. 220 m2) i działki nr ew. gr. 405 stanowiącej dojazd (pow. 241,75 m2) płytami ażurowymi o szer. 2,75 m (suma pow. 461,75 m2) w miejscowości Wąwał, gm. Tomaszów Maz.
  Utwardzenie dróg płytami ażurowymi w tym: - droga gmina ul. Wesoła o pow. 680 m2 - droga wewnętrzna ul. Stoczek o pow. 884 m2 w miejscowości Smardzewice, gm. Tomaszów Maz.
  Utwardzenie dróg płytami ażurowymi w tym: - droga wewnętrzna ul. Krótka o pow. 380 m2, - droga wewnętrzna ul. Nowa o pow. 560 m2 w miejscowości Wąwał, gm. Tomaszów Maz.
  Utwardzenie działek kostką betonową o pow. 993 m2 wzdłuż parku od ul. Głównej do przedszkola w miejscowości Wąwął, gm. Tomaszów Maz.
  Utwardzenie placu kostką o pow. 760 m2 przed budynkiem Domu Ludowego w miejscowości Twarda, gm. Tomaszów Maz. wraz z robotami towarzyszącymi.
  Utwardzenie placu o pow. 1280,75 m2 oraz budowa zbiornika na ścieki o poj. 10 m3 wraz z przy kanalikiem przy Zespole Szkół w Wiadernie, gm. Tomaszów Maz.
  Wykonanie pompowni wraz z elementami towarzyszącymi na bazie istniejącej studni głębinowej nr S2 w Łazisku.
  Wykonanie pompowni wraz z elementami towarzyszącymi na bazie istniejącej studni głębinowej S2 w Wąwale.
  Wykonanie przebudowy ogrodzenia w Gimnazjum Smardzewice, gm. Tomaszów Mazowiecki
  Wykonanie przebudowy ogrodzenia w Szkole Podstawowej w Chorzęcinie, gm. Tomaszów Mazowiecki.
  Wykonanie robót remontowo-budowlanych w Szkole Podstawowej Smardzewice, gm. Tomaszów Maz. - prawe skrzydło.
  Wykonanie studni głębinowej w Smardzewicach
  Wykonanie zmiany sposobu użytkowania poddasza w budynku OSP Smardzewice, gm. Tomaszów Mazowiecki.
  Wymiana stropu drewnianego na żelbetowy (pow. 236,0 m2) wraz z instalacjami elektryczną i C.O. + roboty towarzyszące w Szkole Podstawowej Zawada gm. Tomaszów Maz.
  Zakup materiałów niezbędnych do budowy chodników: 1. Twarda ul. Główna, 2. Godaszewice, 3. Wiaderno, 4. Swolszewice Nałe ul. Borki, 5. Utwardzenie miejsc pod przystanki na terenie gm. Tomaszów Maz.
  Zimowe utrzymanie dróg gm. Tomaszów Maz. sezon 2007 –2008 r.
  Zimowe utrzymanie dróg gm. Tomaszów Maz. sezon 2009 - 2010 r. dł. ok. 150 km.
  Zimowe utrzymanie dróg gm. Tomaszów Maz. sezon 2010 - 2011 r. dł. ok. 150 km
 


Informacja opublikowana przez:
  Dariusz Koch dnia 24 lipiec 2007 godz. 14:12
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Dariusz Koch dnia 24 lipiec 2007 godz. 14:12
Liczba odsłon:
  16707 od 24 lipiec 2007 godz. 14:12  (średnio 3.69 odsłon/dobę)

Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 773-22-82-071
tel. 44 724 55 73
44 724 64 09
44 724 67 55
44 725 25 79
fax. 44 723 50 33