Elektroniczna Skrzynka Podawcza

0 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0
 Planowanie przestrzenne
03. Formularz wniosku o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy (pdf)
03. Formularz wniosku o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy (word)
06. Formularz wniosku w sprawie wydania zaświadczenia o przeznaczeniu terenu, wypisu i wyrysu z mpzp (pdf)
06. Formularz wniosku w sprawie wydania zaświadczenia o przeznaczeniu terenu, wypisu i wyrysu z mpzp (word)
08. Formularz wniosku do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w związku z ogłoszeniem o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego (pdf)
08. Formularz wniosku do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w związku z ogłoszeniem o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego (word)
09. Formularz wniosku do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożonego do publicznego wglądu (pdf)
09. Formularz wniosku do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożonego do publicznego wglądu (word)
Formularz wniosku do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w związku z ogłoszeniem o przystąpieniu do sporządzenia studium
formularz wniosku do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wyłożonego do publicznego wglądu
Formularz wniosku o podział nieruchomości w trybie określonym w art. 93 (etap I wydanie opinii)
Formularz wniosku o podział nieruchomości w trybie określonym w art. 93 (etap II wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości)
Formularz wniosku o podział nieruchomości w trybie określonym w art. 95
Formularz wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy (.docx)
Formularz wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy (.pdf)
Formularz wniosku o ustalenie numeru porządkowego
Formularz wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (pdf)
Formularz wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (word)
Formularz wniosku o wydanie zaświadczenia o nadanym numerze porządkowym nieruchomości
Formularz wniosku o zmianę decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

 Przedsiębiorcy
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensująca negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19

 Ochrona środowiska
Formularz - ankieta dla właścicieli nieruchomości z terenu gminy Tomaszów Mazowiecki, zgłoszenie do obowiązkowej ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni
Formularz - karta informacyjna przy zgłaszaniu eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
Formularz - zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczali ścieków
Formularz - zgłoszenie zbiornika bezodpływowego nieczystości płynnych do ewidencji gminnej
Formularz wniosku o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest
Formularz wniosku o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki
Formularz wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Formularz zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew/krzewów stanowiących złomy lub wywroty
Formularz zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa - osoby fizyczne

 Gminny Zakład Komunalny
Formularz wniosku na wyrażenie zgody na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego - Aglomeracja Tomaszów Mazowiecki
Formularz wniosku na wyrażenie zgody na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego - Aglomeracja Zawada
Formularz wniosku o odpłatne przejęcie sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
Formularz wniosku o odpłatne przejęcie sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej (word)
Formularz wniosku o podłączenie nieruchomości zabudowanej do kanalizacji sanitarnej z terenu Gminy Tomaszów Mazowiecki w ramach programu priorytetowego WFOŚiGW w Łodzi - aglomeracja Tomaszów Mazowiecki
Formularz wniosku o podłączenie nieruchomości zabudowanej do kanalizacji sanitarnej z terenu Gminy Tomaszów Mazowiecki w ramach programu priorytetowego WFOŚiGW w Łodzi - aglomeracja Zawada
Formularz wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej / kanalizacyjnej (pdf)
Formularz wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej / kanalizacyjnej (word)
Formularz wniosku o wyrażenie zgody na pobór wody z hydrantu
Formularz wniosku o wyrażenie zgody na pobór wody z hydrantu (word)
Formularz wniosku o wyrażenie zgody na przeniesienie układu pomiarowego
Formularz wniosku o wyrażenie zgody na przeniesienie układu pomiarowego (word)
Formularz wniosku o zapewnienie dostaw wody/odbioru ścieków (pdf)
Formularz wniosku o zapewnienie dostaw wody/odbioru ścieków (word)
Formularz wniosku o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków (pdf)
Formularz wniosku o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków (word)
Pełnomocnictwo

 Zarządzanie drogami
Formularz - zgłoszenie roszczenia z polisy OC zarządcy drogi
Formularz wniosku o wydanie zezwolenia na lokalizacje lub przebudowę zjazdu w pasie drogowym drogi gminnej lub wewnętrznej
Formularz wniosku o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej lub wewnętrznej obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
Formularz wniosku o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
Formularz wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej lub wewnętrznej w celu prowadzenia robót budowlanych oraz umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej

 Oświadczenia majątkowe
Wzór oświadczenia wójta zastępcy wójta sekretarza gminy skarbnika gminy kierownika jednostki organizacyjnej gminy osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta(pdf)
Wzór oświadczenia wójta zastępcy wójta sekretarza gminy skarbnika gminy kierownika jednostki organizacyjnej gminy osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta(word)
Wzór oświadczenie majątkowe radnego gminy (pdf)
Wzór oświadczenie majątkowe radnego gminy (word)

 Obronność
Formularz wniosku o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego

 Koła łowieckie
Formularz - zgłoszenie szkody łowieckiej

 Dofinansowania, dotacje
Formularz informacji miesięcznej dla Wydziału Edukacji i Sportu w sprawie otrzymanej dotacji
Formularz karty informacyjnej
Formularz wniosku o dofinansowanie opłat mieszkaniowych
Formularz wniosku o dofinansowanie projektu kulturalnego
Formularz wniosku o dofinansowanie projektu promocyjnego
Formularz wniosku o dofinansowanie projektu sportowo/turystycznego z budżetu gminy
Formularz wniosku o dofinansowanie projektu wydawniczego
Formularz wniosku o udzielenie dotacji dla szkół
Wniosek o dofinansowanie zadań inwestycyjnych z środków budżetowych na wspieranie inicjatyw lokalnych

 Dowód osobisty
Formularz wniosku o wydanie dowodu osobistego
Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

 Działalność gospodarcza
Formularz zawiadomienie o rezygnacji z korzystania z zezwolenia/zezwoleń* na sprzedaż napojów alkoholowych
Formularz oświadczenie o sprzedaży alkoholu
Formularz wniosku o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
Formularz wniosku o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Formularz wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 Psy
Formularz wniosku o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną

 Podatki
Formularz deklaracja na podatek od nieruchomości DN - 1 na 2019 rok (pdf)
Formularz deklaracja na podatek od nieruchomości DN - 1 na 2019 rok (word)
Formularz deklaracja na podatek rolny DR - 1 na 2019 rok (word)
Formularz deklaracja na podatek leśny DL - 1 na 2012, 2013, 2014 i 2015 rok (pdf)
Formularz deklaracja na podatek leśny DL - 1 na 2012, 2013, 2014 i 2015 rok (word)
Formularz deklaracja na podatek leśny DL - 1 na 2018 rok (pdf)
Formularz deklaracja na podatek leśny DL - 1 na 2018 rok (word)
Formularz deklaracja na podatek leśny DL - 1 na 2019 rok (pdf)
Formularz deklaracja na podatek leśny DL - 1 na 2019 rok (word)
Formularz deklaracja na podatek od nieruchomosci DN - 1 na 2012, 2013, 2014 i 2015 rok (pdf)
Formularz deklaracja na podatek od nieruchomosci DN - 1 na 2012, 2013, 2014 i 2015 rok (word)
Formularz deklaracja na podatek od nieruchomości DN - 1 na 2016 i 2017 rok (pdf)
Formularz deklaracja na podatek od nieruchomości DN - 1 na 2016 i 2017 rok (word)
Formularz deklaracja na podatek od nieruchomości DN - 1 na 2018 rok (pdf)
Formularz deklaracja na podatek od nieruchomości DN - 1 na 2018 rok (word)
Formularz deklaracja na podatek od środków transportowych DT - 1 na 2012, 2013, 2014 i 2015 rok (pdf)
Formularz deklaracja na podatek od środków transportowych DT - 1 na 2016 i 2017 rok (pdf)
Formularz deklaracja na podatek od środków transportowych DT - 1 na 2019 rok (pdf)
Formularz deklaracja na podatek od środków transportowych DT - 1 na 2019 rok (xls)
Formularz deklaracja na podatek rolny DR - 1 na 2012, 2013, 2014 i 2015 rok (pdf)
Formularz deklaracja na podatek rolny DR - 1 na 2012, 2013, 2014 i 2015 rok (word)
Formularz deklaracja na podatek rolny DR - 1 na 2016 i 2017 rok (pdf)
Formularz deklaracja na podatek rolny DR - 1 na 2016 i 2017 rok (word)
Formularz deklaracja na podatek rolny DR - 1 na 2018 rok (pdf)
Formularz deklaracja na podatek rolny DR - 1 na 2018 rok (word)
Formularz deklaracja na podatek rolny DR - 1 na 2019 rok (pdf)
Formularz informacja w sprawie podatku lesnego IL - 1 na 2012, 2013, 2014 i 2015 rok (pdf)
Formularz informacja w sprawie podatku lesnego IL - 1 na 2012, 2013, 2014 i 2015 rok (word)
Formularz informacja w sprawie podatku rolnego IR - 1 na 2012, 2013, 2014 i 2015 rok (pdf)
Formularz informacja w sprawie podatku rolnego IR - 1 na 2012, 2013, 2014 i 2015 rok (word)
Formularz informacja w sprawie podatku rolnego IR - 1 na 2016 i 2017 rok (pdf)
Formularz informacja w sprawie podatku rolnego IR - 1 na 2016 i 2017 rok (word)
Formularz informacji dotyczących podatnika i wnioskowanej pomocy
Formularz informacji w sprawie podatku od nieruchomości IN - 1 na 2012, 2013, 2014 i 2015 rok (pdf)
Formularz informacji w sprawie podatku od nieruchomości IN - 1 na 2012, 2013, 2014 i 2015 rok (word)
Formularz informacji w sprawie podatku od nieruchomości IN - 1 na 2016 i 2017 rok (pdf)
Formularz informacji w sprawie podatku od nieruchomości IN - 1 na 2016 i 2017 rok (word)
Formularz informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości INRL - 1 na 2018 rok (pdf)
Formularz informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości INRL - 1 na 2018 rok (word)
Formularz informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości INRL - 1 na 2019 rok (pdf)
Formularz informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości INRL - 1 na 2019 rok (word)
Formularz oświadczenia o stanie majątkowym
Formularz oświadczenie przedsiębiorcy - w przypadku, gdy podatnik prowadzi działalność gospodarczą
Formularz przykładowego wniosku w sprawie ulg, umorzeń, rat, odroczeń podatków i opłat od osób fizycznych
Formularz wniosku o zwrot nadpłaconej lub nienależnie zapłaconej opłaty
Formularz wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Formularz załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych DT - 1/A na 2012, 2013, 2014 i 2015 rok (pdf)
Formularz załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych DT - 1/A na 2016 i 2017 rok (pdf)
Formularz załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych DT - 1/A na 2019 rok (pdf)
Formularz załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych DT - 1/A na 2019 rok (xls)

 

Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 773-22-82-071
tel. 44 724 55 73
44 724 64 09
44 724 67 55
44 725 25 79
fax. 44 723 50 33